Wczytuję dane...
Regulamin

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Sklep internetowy ,,Solei-babe’’ działający pod adresem www.solei-babe.pl  prowadzony jest przez Łukasza Nikodemskiego z siedzibą w Łodzi, przy ul. Czernika 3/26,  filia Łódź, ul. Piotra Skargi 12 NIP 728-25-13-173, nr Regon 100517533.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Zamawiającego. Aby korzystać ze sklepu Internetowego Zamawiający powinien posiadać komputer PC, szerokopasmowe łącze internetowe, przeglądarkę internetową (Internet Explorer 8 lub 9, Google Chrome 15 lub 16, Mozilla Firefox 7 lub 8, Opera 11) obsługującą CSS i JavaScript, włączoną obsługę plików cookies, włączoną obsługę okien wyskakujących (pop-up), system operacyjny Microsoft Windows 7 lub 8 lub Vista, aktywne konto e-mail.

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Firmę ,,Solei-babe’’ również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Firma ,,Solei-babe’’ odpowiada względem Zamawiającego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną polegającą na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub wadę prawną (rękojmia). Firma ,,Solei-babe’’ ponosi odpowiedzialność za wadliwy produkt, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty jego wydania.

Firma ,,Solei-babe’’ nie żąda od Zamawiającego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci skierowania sprawy na drogę mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały bądź przed sąd polubowny, w szczególności stały polubowny sąd konsumencki działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Adresy i zasady dostępu do tych procedur znajdują się m.in. na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi (dla woj. łódzkiego) ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź www.wiih.lodz.pl w zakładce „Ochrona konsumenta” oraz na stronach internetowych innych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy:

1)      Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827);

2)      Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

3)      Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.);

4)      Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 ze zm.).

2.    ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem solei-babe.pl, służy do zapoznania się z produktami i do dokonywania zakupów wybranych artykułów sprzedawanych również w sklepie  stacjonarnym w siedzibie firmy w Łodzi. 

2.2. Zakupy w sklepie internetowym ,,Solei-babe’’ mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie solei-babe.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika ,,Solei-babe’’.

2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej lub e-mailowej  z pracownikiem sklepu internetowego ,,Solei-babe’’.

2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy.

2.7. Sklep internetowy ,,Solei-babe’’  przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.8. Firma ,,Solei-babe’’ zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również,
Zamówienia będą odrzucane również, gdy w ciągu 7 dni nie zostanie uiszczony przelew w kwocie zgodnej ze złożonym zamówienie.

2.9. Zamówienia w sklepie internetowym ,,
Solei-babe’’  są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego ,,Solei-babe’’ obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym ,,
Solei-babe’’ są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

2.11. Firma „
Solei-babe” prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT lub paragon.

2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie całości zamówienia).


3.    WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW.

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

1. odbiór osobisty w siedzibie sklepu ,,
Solei-babe’’ (po opłaceniu przelewem lub  opłacie na miejscu przy odbiorze towaru),
2. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD po opłaceniu zamówienia przelewem, wraz z ustalonymi kosztami przesyłki.

3.2.
Solei-babe’’ będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.solei-babe.pl, z zastrzeżeniem pkt. 8  jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

1. sprawdzeniu przez ,,
Solei-babe’’ kompletności wysłanych danych,
2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek ,,
Solei-babe’’ wpłyną zgodne z zamówieniem i ustaleniami środki.

3.5. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić firmę ,,
Solei-babe’’ telefonicznie ( Tel. 602 62 11 33 ) kontaktując się z przedstawicielem sklepu internetowego ,,Solei-babe’’ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@solei-babe.pl

3.6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.1, płatności za zamówione towary może zostać dokonana przy odbiorze zamówionego towaru.

3.7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru we wskazanym sklepie ,,
Solei-babe’’, jest okazanie dowodu tożsamości. 

3.8. Przesyłka jest wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD wciągu 24 h od potwierdzenia zamawianego towaru przez pracownika sklepu ,,
Solei-babe''. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia i o jego wartości zamawiający jest powiadamiany przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Kupujący zobowiązuje się do podania telefonu kontaktowago aby ułatwić dostarczenie przesyłki kurierowi.

3.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny solei-babe.pl , pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

 

4. REKLAMACJE I GWARANCJE.

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych u sprzedawcy ,,
Solei-babe’’.

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy, zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu ,,
Solei-babe’’. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość zakupu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

4.6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4.7. Reklamowane artykuły proszę wysyać przesyłką pocztową ekonomiczną i tylko do takiej kwoty firma Solei-babe zwraca należności.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Zgodnie z ustawą z dnia
 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. z 2014 r. poz 827), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.


5.2. Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Pisząc oświadczenie, możesz skorzystać ze wzoru dostępnego ( Tutaj ) Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

5.3. Zwracany produkt proszę odesłać w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na adres Solei ul. Piotra Skargi 12, 93-036 Łódź.
Koszt przesyłki zwrotnej ponosi zwracający.


5.4. Uwaga !! prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.

 


5.5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.


5.6.W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy kwotę zakupu produktów + kosztów wysyłki  z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru.

Zrwot pieniedzy nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru.

 


6. OCHRONA DANYCH

6.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez ,,Solei Babe’’ (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

6.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

6.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – ,,
Solei-babe’’.

6.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklep@solei-babe.pl

6.5. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Firma ,,
Solei-babe’’ zastrzega sobie prawo do:

1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
2. wycofania poszczególnych produktów ze sklepu internetowego ,,
Solei-babe’’,
3. wprowadzania nowych towarów do sklepu internetowego ,,
Solei-babe’’,
4. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

7.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@solei-babe.pl

U nas nadasz paczkę DPD.

Już od 12,99 PLN.

Odwiedź nas na Piotra Skargi 12.